REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ

NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://etrawa.pl/. Sprzedającym jest Adam Łuczko prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: Alfombra Adam Łuczko z siedzibą 91-341 Łódź, ul. Brukowa 11, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności i zarejestrowany pod numerem NIP: 7322172934 , Regon: 101735568 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerem telefonu: 602 534 978 (połączenie płatne zgodnie z normalnymi stawkami
operatora osoby wykonującej połączenie) lub korzystając z adresu poczty elektronicznej:
kontakt@etrawa.pl lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem:
https://etrawa.pl/kontakt .

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną
Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w
przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela
ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać
Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu
Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta,
była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający
zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie
lub drogą mailową.
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem
Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,
zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem (Kupującym), z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną i elektroniczną).
8. Sklep Internetowy eTrawa.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod
adresem https://etrawa.pl/, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
9. Strona – Sprzedawca i Klient (Kupujący).
10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem

Oferta on-line


11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów,
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem
Sklepu Internetowego.
12. Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod pojęciem Konsumenta należy również rozumieć
osoby fizyczne o których mowa w art.385 5 kodeksu cywilnego

§ 2 Zasady ogólne

 

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest wcześniejsze
zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji
Zamówienia.
2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie
zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek
polski, o ile co innego nie zostało wyraźnie wskazane w opisie produktu.
4. Jedna transakcja handlowa może dotyczyć kilku produktów

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto, podanymi w
złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Z uwagi
na zależność kosztów przesyłki od rodzaju i ilości sprzedawanego produktu końcowa cena jest
sumą ceny produktu i ceny wysyłki określonej zgodnie z odrębnymi postanowieniami.
2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu przez cały rok. Składanie zamówień drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe
wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni cały formularz zamówienia i
prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz
numer telefonu i adres e-mail.
5. Sprzedawca potwierdza każde otrzymanie zamówienie oraz prawidłowość wypełnionego
formularza poprzez kontakt z Kupującym. Sprzedający weryfikuje dane każdego zamówienia
poprzez kontakt z Kupującym na podane przez niego dane teleadresowe. Jeśli kontakt z
Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający, zastrzega prawo do anulowania Zamówienia, po 3
dniach bezskutecznych prób kontaktu z powodu niedojścia umowy do skutku. W przypadku gdy
Kupujący wie o lub spodziewa się lub powinien się spodziewać przeszkód, które uniemożliwiają
lub poważnie utrudniają potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego, Kupujący nie może
złożyć zamówienia za pomocą Sklepu Internetowego.
6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez
siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich
jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w
formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w
sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
Kupujący może zażądać wystawienia faktury VAT w formie tradycyjnej.
7. Kupujący w celu wykonania umowy przekazuje swoje dane osobowych Sprzedającemu w celu
ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje
dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek
bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem
dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem” i składa
się z:
-czasu potrzebnego na przygotowanie towaru ( przygotowanie towaru, spakowanie, odprawienie
kuriera ), który wynosi:
dla towarów dostępnych na magazynie – do 10 dni roboczych
dla towarów na zamówienie – do 30 dni roboczych
w przypadku zakupu grouponów za pośrednictwem serwisu – www.groupon.pl – jest on zgodny z
terminem podanym na stronie oferty groupon ( zazwyczaj do 14 dni roboczych )
dla zamówień allegro do 8 dni roboczych – chyba że aukcja zawiera informacje o innym czasie
-czas w którym kurier dostarczy przesyłkę – (od 24 do 48 godzin)
10. W przypadku pojawienia się w Sklepie Internetowym dostępności produktu o oczywiście
zawyżonej lub zaniżonej cenie Klient zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia do
zweryfikowania ceny produktu za pośrednictwem poczty e-mailowej lub telefonicznie.
Sprzedawca zastrzega możliwość odstąpienia od umowy z powołaniem się na działanie pod wpływem błędu z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską lub usterkę techniczną w przypadku
złożenia przez Klienta zamówienia bez weryfikacji takiej ceny.
11. Sprzedawane towary do transportu są pakowane zgodnie z zaleceniami Producenta
najczęściej w rolki. W przypadku indywidualnego zamówienia na życzenie Klienta istnieje
możliwość pakowania w kostki, przy czym ryzyko takiego zapakowania (zagięcia wykładziny,
połamanie) ponosi Klient.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie
albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym
formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem
Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w
siedzibie sprzedającego. Sprzedający może wyrazić zgodę na nadanie przesyłki w inny sposób,
który zostanie wskazany przez Klienta. Klient decyduje o sposobie dostarczenia lub odbioru
towaru.
3. Sprzedawca informuje na stronie internetowej Sklepu o przedsiębiorstwach przewozowych, z
którymi współpracuje, kosztach nadania paczki, regulaminie świadczenia przez te
przedsiębiorstwa usług oraz o szacowanym terminie doręczenia przesyłki.
4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu
wskazanym przez przedsiębiorcę przewozowego.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia paragon lub imienny dowód zakupu
(fakturę).
2. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
– przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku dostępny jest na stronie internetowej
sklepu w zakładce „o nas” oraz przesyłany jest e-mailem. Na życzenie Klienta wysyłana jest
faktura pro-forma. Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek bankowy Sklepu.
Wpłaty należy dokonywać dopiero po potwierdzeniu przez Sklep dokonania zakupu.
– kartą kredytową lub szybkim przelewem internetowym “PayU”
– pobranie – płatność przy odbiorze (do ustalenia ze sprzedającym)
3. Kupujący wybiera jedną z powyższych opcji przy dokonywaniu zamówienia. W przypadku
niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu
płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie o czym kupujący jest
informowany przed dokonaniem zakupu.

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie
uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub
plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona
uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności
kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu
wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub
jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia
roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Niniejsze
postanowienie Regulaminu, jest związane z Regulaminem przewozu zamieszczonym na Stronie
Internetowej Sklepu pod adresem https://etrawa.pl/regulamin który to Regulamin przewozu wiąże
Sprzedającego.
3. W przypadku gdyby kupujący zamawiający towar z przesyłką „za pobraniem” przesyłki nie
odebrał i jednocześnie nie doszło do odstąpienia od umowy, Sprzedawca będzie magazynował
sprzedany towar na koszt kupującego. Koszt magazynowania towaru wynosi 1 zł za m 2 / dzień. W
przypadku gdyby koszt magazynowania towaru przerósł koszt zakupionego towaru, a Kupujący nie przekazał Sprzedającemu nowych wytycznych w zakresie zakupionego przez siebie towaru
przyjmuje się, że Kupujący w celu minimalizacji szkody wyraża zgodę na sprzedaż tego towaru
za cenę uzasadnioną indywidualnymi cechami produktu nadanymi towarowi na skutek
zamówienia Klienta za jaką Sprzedawca będzie w stanie sprzedany towar sprzedać jednak nie
niższą niż 50% pierwotnej ceny zakupu. W przypadku sprzedaży towaru nieodebranego,
Sprzedawca dokonuje potrącenia wierzytelności z tytułu magazynowania produktu ze swoją
wierzytelnością z tytułu jego magazynowania oraz poniesionych kosztów zwrotu towaru do
Sprzedawcy. Niniejsze Postanowienie nie ogranicza Sprzedawcy w żaden sposób w zakresie
możliwości dochodzenia roszczenia o zapłatę przed Sądem.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1.Klient mający w związku z zawartą umową status Konsumenta zawierający umowę na
odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przesyłając
Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. w formie formularza odstąpienia
zamieszczonego poniżej. Prawo to przysługuje jedynie przez 14 dni od dnia wydania rzeczy. Do
zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument
ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez
Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od
umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
2. Bieg terminu 14 dniowego rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje
rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez
konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy,
która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w
posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie
pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. Wskazane w niniejszym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży na rzecz konsumentów.
4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w
pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów
używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego
sprawdzenia.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach
umów dotyczących:
-produktów o właściwościach lub rozmiarach określonych przez Konsumenta (zamówienia
indywidualne) w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Przez
takie świadczenia, Sprzedający i Klient rozumieją także wykonane dla Klienta, według jego
zlecenia produkty (produkty specjalnie przygotowane na życzenie Klienta np. wycinanie wzorów
w wykładzinach, dywanach, itp.). Powyższe nie ogranicza Klienta w prawie do dochodzenia
roszczeń wynikających z wadliwości dostarczonego produktu.
-produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami;
– a także w sytuacji w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w
celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne
niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na
adres siedziby Sprzedawcy.
7. Do przesyłki zwrotnej, o ile nie zrobiono tego wcześniej należy dołączyć pisemne oświadczenie

o odstąpieniu od umowy (np. w formie formularza jak niżej) oraz numer konta, na jaki
Sprzedawca ma zwrócić pieniądze.
8. Sprzedający zwróci Kupującemu pieniądze za dokonany zakup niezwłocznie, nie później niż w
ciągu 14 dni od dnia, w którym dotrze do niego skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać
się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem
lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
9. Konsument zobowiązany jest do poniesienia tylko bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy,
chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia
produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,
Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.
10. Sprzedawcy przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdyby kupujący
zamawiający towar z przesyłką „za pobraniem” przesyłki nie odebrał i gdyby została ona
zwrócona do Sprzedającego.
11. Dalsze szczegółowe informacje wraz z przykładowym formularzem odstąpienia znajdują się w
załączniku do niniejszego protokołu zamieszczonym pod adresem: (proszę o przesłanie prośby na mail: kontakt@alfombra.pl)

§ 8 Procedura reklamacji

1. Wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność
towaru z umową,
2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową
powinny być składane pisemnie na adres sklepu wraz z reklamowanym towarem.
3. Reklamowany towar w takim przypadku należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres
Sklepu. Produkt można odesłać na koszt Sprzedającego na jego adres po uprzednim
telefonicznym zgłoszeniu usterki i uzgodnieniu szczegółów zwrotu.
4. Reklamacje są rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku naprawy lub wymiany towaru
na nowy, termin ten może się wydłużyć o czas potrzebny na przesłanie produktu do producenta
oraz odesłanie go do Sklepu, a następnie dostarczenie Klientowi.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu
Internetowego w związku z zamówieniem jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą
być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta
oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu
do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania. Dane są przekazywane dobrowolnie
i jedynie w celu realizacji umowy.
3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w dziale Polityka
prywatności pod adresem: https://etrawa.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem
zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla
miejsca siedziby pozwanego według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z
ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Spory mogą być również rozpatrywane w sposób pozasądowy. Sposoby rozstrzygania takich
sporów to np.
mediacje – procedury, w których konsument oraz Sprzedawca rozstrzygają nieporozumienie przy
udziale mediatora. Co ważne, osoba ta nie rozwiązuje konfliktu, a jedynie pośredniczy w
pertraktacjach między stronami, pomagając im wybrać wspólne, wzajemnie akceptowane
rozwiązanie. Listy mediatorów sądowych prowadzone są przez Sądy Okręgowe. Arbitraż – sposób rozstrzygania sporu bez udziału sądu. Jego kompetencje przejmuje bezstronny specjalista – arbiter.
komisje skargowe – tworzone wspólnie lub niezależnie przez stowarzyszenia przedsiębiorców,
instytucje gospodarcze lub organizacje konsumenckie. Ich działania oparte są o przepisy prawa
powszechnego lub zasady samoregulacji. Rozstrzygnięcia Komisji mają najczęściej niewiążący
charakter. Pomimo tego decyzja ma istotne znaczenie dla reputacji przedsiębiorcy.
Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w
Warszawie.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod
następującym adresem: www.uokik.gov.pl, pod hasłem: „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z
zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu
obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
5. Sprzedawca zapewnia o stosowaniu do zawartych umów art. 556 4 , 556 5 oraz 576 5 kodeksu
cywilnego
6. Niniejszy regulamin jest częścią zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży.
7. Data opublikowania Regulaminu: 28.08.2015r
8. Daty zmian Regulaminu: 2.01.2020r
Wysyłka, dostępność i płatności.
1. Zasady wysyłki
A. Towar zakupiony w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem: https://etrawa.pl/ jest
wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej Rohlig Suus Logistics oraz DPD.
B. Towar może zostać wysłany za pomocą innej firmy pod warunkiem wcześniejszego
uzgodnienia pomiędzy stronami.
C. Kupujący korzystający z usług firmy kurierskiej oświadcza, że zapoznał się z aktualnym
Regulaminem świadczenia usług dostępnym na stronie internetowej:
http://www.suus.com/index.php?page=OWU_i_SWU
D. Niniejszy Regulamin nie uchybia żadnym prawom przysługującym konsumentom, w razie
sprzeczności jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami obowiązującego
prawa, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
E. Sprzedawca oświadcza, iż zakres prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa nie obejmuje
prowadzenia działalności polegającej na przewożeniu towarów.
F. Zakupione towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski. Dopuszcza się wysyłkę poza
terenem Polski po uprzednim ustaleniu z Kupującym sposobu, terminu i kosztów przesyłki
towaru.
2. Koszty wysyłki, wykładzin, dywanów i akcesoriów:
Sklep internetowy pobiera opłatę obejmująca koszt wysyłki w wysokości:

Towary dostępne od ręki: Wysyłka darmowa

Towary na zamówienie: od 30 do 400 zł (koszt na stronie produktu).
Możliwość aktualizacji opłaty za przesyłkę naliczanej automatycznie przez sklep
internetowy – w przypadku paczek gabarytowych (dużych objętościowo lub wagowo), w sytuacji
gdy na życzenie klienta w wyniku ustalenia z klientem, towar zostanie wysłany większą liczbą
przesyłek lub w różnych terminach co automatycznie, w sposób niezależny od Sprzedającego
zwiększa cenę transportu.
Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Kupującego o przyczynie dla
której musi ulec zmiana opłaty za przewóz. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy jeśli
nowo określona stawka za przewóz jest wyższa niż pierwotnie naliczona i nie wyraża zgody na
poniesienie wyższych kosztów przesyłki.
3. Termin dostawy

Gwarantowany termin dostarczenia paczki przez firmę kurierską to 48h a spedycyjną 7 dni. Firma kurierska jak i spedycyjna nie jest
zobowiązana do wnoszenia towaru pod drzwi Kupującego.
4. Sposób pakowania
Każdy towar który opuszcza magazyn jest starannie zabezpieczony, tak by zminimalizować
ryzyko uszkodzenia. W chwili dostawy towaru prosimy dokładnie sprawdzić paczkę przy kurierze i
w razie ewentualnych uszkodzeń spisać protokół wymagany przez firmę kurierską do złożenia
reklamacji.
5. Czas realizacji dostawy
Czas realizacji dostawy składa się z przygotowania towaru (pakowanie) i odprawienie kuriera,
które wynosi:
• Dla towarów dostępnych w magazynie – do 10 dni roboczych,
• Dla towarów na zamówienie – do 30 dni roboczych.
Zmiany terminu realizacji dostawy, z przyczyn za które Sprzedający nie ponosi
odpowiedzialności, będą się zawsze odbywały za porozumieniem z Kupującym, z możliwością
odstąpienia przez Kupującego od umowy w przypadku zmiany tego terminu na jego niekorzyść.
Realizacja dostawy następuje po zapłacie ceny i ewentualnej opłaty za dostawę zgodnie z
Regulaminem sklepu.
6. Dostępność towarów
Nasza firma dysponuje dużą ilością towarów na stanie magazynowym, a więc produkty są
dostępne „od ręki”, w przypadku niektórych produktów, zgodnie z informacją podaną na stronie
produktu, czas realizacji zamówienia może być dłuższy. O dostępność towaru proszę pytać pod
adresem mailowym: kontakt@etrawa.pl bądź pod numerem telefonu podanym na stronie
internetowej.
Wysyłanie towaru odbywa się od poniedziałku do piątku.
Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przesyłki przez kuriera. Kurier
dostarcza przesyłkę następnego dnia roboczego od dnia nadania paczki z zastrzeżeniem zmiany
terminu dostawy przez kuriera, w oparciu o regulamin świadczenia usług kurierskich, o którym
mowa wyżej.
W przypadku nieobecności klienta podczas dostarczenia przesyłki kurier zostawia awizo lub
kontaktuje się z Kupującym celem umówienia się na ponowne dostarczenie paczki.
7. Odbiór osobisty
Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w naszym salonie firmowym w Łodzi
przy ul. Brukowej 11 bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W takim przypadku prosimy o
wcześniejszą telefoniczną bądź elektroniczną informację celem przygotowania produktu do
wydania o konkretnej godzinie. Powyższe podyktowane jest Państwa wygodą oraz znaczną
ilością obsługiwanych klientów w jednym czasie co powoduje okresowe kolejki przy wydawaniu
produktów.